TH EN
A A A

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวารสารและข่าว ACFS Early Warning ครั้งที่ 2/2556

28 August 2556   
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สมาชิกในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวารสารและข่าว ACFS Early Warning
 
                 ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดทำแบบสอบถาม ONLINE นี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการเกี่ยวกับวารสารและข่าว ACFS Early Warning ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และตรงกับความต้องการมากที่สุด
                 จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถาม ONLINE ดังกล่าว ที่ 
http://www.acfs.go.th/warning/e-forms.php
 
จักขอบคุณยิ่ง
 

 
ศูนย์สารสนเทศ  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
                                                                              โทร.02-5612277 ต่อ 1516

Is this article useful?