TH EN
A A A

สิงคโปร์ออกมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้จัดเลี้ยง (Caterers)

19 August 2556   

               
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 หน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Agency: NEA) ของสิงคโปร์ ได้ประกาศมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้จัดเลี้ยง เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการนำระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (FSMS) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ ป้องกัน และลดปัญหาอันตรายที่เกิดจากอาหารได้อย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดย NEA ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาแรงงาน (Workforce Development Agency: WDA) จัดการฝึกอบรมการวางแผนและการนำระบบ FSMS ไปใช้อย่างเหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ และกำหนดให้ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องมีพนักงานอย่างน้อย 1 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว สำหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูงถึง 90% โดยบริษัทฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย WDA จะเริ่มหลักสูตรการฝึกอบรม FSMS ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป

 

ที่มา : ChannelNewsAsia (19/08/56)

 
 
 
 
 
 

Is this article useful?