TH EN
A A A

EU แก้ไขใบรับรองสุขอนามัยเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ที่นำเข้าจากประเทศที่สาม

9 August 2556   

                เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 711/2013 เพื่อแก้ไขกฎระเบียบ Regulation (EU) No 142/2011 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์ของใบรับรองสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ (animal-by-products) โดยมีข้อปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงสำหรับประเทศไทย ดังนี้

                 1. เพิ่มแบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัย (Model Health Certificate) ขึ้นใหม่เพื่อให้ครอบคลุมในส่วนของผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

                    1.1 แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ดิบที่จำหน่ายโดยตรง หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้ขน เพื่อใช้ในการส่งออกไปหรือส่งผ่านพื้นที่สหภาพยุโรป
                    1.2 แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อใช้ในการส่งออกไปหรือส่งผ่านพื้นที่สหภาพยุโรป
1.3 แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ที่ใช้ในนอกเหนือไปจากการใช้ในห่วงโซ่อาหาร หรือใช้เป็นตัวอย่างในเชิงการค้า เพื่อใช้ในการส่งออกไปหรือส่งผ่านพื้นที่สหภาพยุโรป

                2. ปรับเพิ่มข้อความการรับรองในแบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ของสหภาพยุโรป (สินค้าเนื้อสัตว์ปีก) โดยประเทศไทยในฐานะประเทศคู่ค้าจะต้องให้การรับรองความทัดเทียมกันทางมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์
                3. อนุโลมระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้ใช้แบบฟอร์มเดิมสำหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ตามภาคผนวก XV ของ Regulation (EU) No 142/2011 ที่ออกให้ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2556 สามารถใช้ประกอบการนำเข้าได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

                กฎระเบียบดังกล่าว จะมีผลตามกฎหมายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0031:0048:EN:PDF

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

Is this article useful?