TH EN
A A A

นิวซีแลนด์แถลงกรณีวิกฤตินมผงปนเปื้อนเชื้อโบทูลินั่ม

6 August 2556   

                เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (Ministry of Primary Industries: MPI) ของนิวซีแลนด์ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับล่าสุดเกี่ยวกับกรณีการตรวจพบเวย์โปรตีนเข้มข้นที่ใช้ผลิตนมผงสำหรับทารกปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในอาหาร Clostridium botulinum ซึ่งระบุว่าบริษัท Nutricia ที่สั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าว ได้ออกประกาศเรียกคืนสินค้าของตนเองแล้ว 2 ชนิด ได้แก่

                1. ผลิตภัณฑ์ Karicare Infant Formula Stage 1 สำหรับเด็กทารกแรกเกิด - 6 เดือน หมายเลข batch number 3169 และ 3170 ระบุฉลากควรบริโภคก่อนวันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ
                2.ผลิตภัณฑ์ Karicare Gold+ Follow On Formula Stage 2 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 12 เดือน หมายเลข batch number D3183 ที่ระบุฉลากควรบริโภคก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557

                 ทั้งนี้ บริษัท Nutricia ได้ระบุขอบเขตการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะที่วางจำหน่ายในประเทศนิวซีแลนด์

                 สำหรับผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนเข้มข้นที่พบการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคดังกล่าว ได้ถูกจำหน่ายเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในหลายประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย ไทย และเวียดนาม ซึ่งในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำลังประมวลข้อมูลผู้ประกอบการที่นำเข้าเวย์โปรตีนจากบริษัท Fonterra ก่อนประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเวย์โปรตีน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ อนึ่ง บริษัทดูเม็กซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่นำเข้าวัตถุดิบจาก Fonterra ได้ประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์ในล็อตที่คาดว่าจะมีปัญหาโดยสมัครใจแล้ว

 

ที่มา : TheGuardian, FoodStandardAustralia-NewZealand

 

Is this article useful?