TH EN
A A A

สหรัฐฯ ประกาศร่างระเบียบว่าด้วยโครงการรับรองผู้ผลิตต่างประเทศ (FSVP)

30 July 2556   

                เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้ประกาศร่างระเบียบฉบับย่อย (Propose Rule) ของกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) Section 301 ว่าด้วยโครงการรับรองผู้ผลิตต่างประเทศ (Foreigh Supplier Verification Programs: FSVP) สำหรับผู้นำเข้าสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดการความเสี่ยง (Risk-based Activities) เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าสหรัฐฯ นั้นได้ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามหลักการปกป้องทางสาธารณสุขเทียบเท่ากับสินค้าของผู้ผลิตภายในสหรัฐฯ
                ทั้งนี้ ร่างระเบียบดังกล่าวได้กำหนดระดับการปฏิบัติไว้แตกต่างกันในอาหารแต่ละประเภท เช่น อาหารแปรรูป วัตถุดิบ อาหารเสริม เป็นต้น รวมทั้งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในผู้ผลิตแต่ละกลุ่ม ความเสี่ยงอันตรายตามธรรมชาติของอาหารแต่ละชนิด และผู้ที่ปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ
                ร่างระเบียบดังกล่าวได้เปิดรับข้อคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.regulations.gov หมายเลขอ้างอิง Docket Number FDA-2011-N-0143 จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

 

ที่มา : USFDA  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?