TH EN
A A A

EU เปิดรับข้อคิดเห็นสาธารณชนเพื่อใช้ปรับปรุงร่างคำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารสัตว์

1 July 2556   
                หน่วยงานความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) กำลังเปิดรับข้อคิดเห็นสาธารณชนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างคำแนะนำแนวทางปฏิบัติในการยื่นขอต่ออายุการอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ ที่ต้องต่ออายุใหม่ทุก 10 ปี และร่างคำแนะนำเกี่ยวกับแบคทีเรีย Bacillus ที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนหรือเอนไซม์ในอาหารสัตว์ โดยมีหัวข้อการเปิดรับข้อคิดเห็นดังนี้
                1. ร่างคำแนะนำสำหรับการยื่นคำขอต่ออายุการอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารสัตว์
                    http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/130626.htm
                2. ร่างคำแนะนำสำหรับการประเมินคุณสมบัติการก่อให้เกิดพิษของเชื้อแบคทีเรียสกุล Bacillus ที่ใช้ในโภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition)
                    http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/130626a.htm
                ทั้งนี้ EFSA จะเปิดรับข้อคิดเห็นสำหรับทั้งสองหัวข้อจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556
 
 
ที่มา : EFSA สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

Is this article useful?