TH EN
A A A

สหรัฐให้ WTO ทบทวนภาษีกล้วยของอียู

4 July 2550   
               สหรัฐฯ เรียกร้องให้องค์การการค้าโลกทบทวนระบบภาษีนำเข้ากล้วยของสหภาพยุโรป โดยระบุว่าไม่เป็นธรรมต่อประเทศส่งออก 
Susan Schwab ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ระบุว่า สหภาพยุโรปกำหนดอัตราภาษีในโควตาอย่างเลือกปฏิบัติตั้งแต่เดือนมกราคม 2549  โดยเก็บภาษีสูงกว่าสำหรับกล้วยจากลาตินอเมริกา แต่ไม่เก็บภาษีสำหรับประเทศอาฟริกา แคริเบียนและแปซิฟิคบางประเทศ ภาษีใหม่นี้เพิ่มจาก 102 เป็น 239 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ทำให้เพิ่มต้นทุน 2.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อกล้วยแต่ละกล่องที่นำเข้าจากลาตินอเมริกา  ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกกล้วยของลาตินอเมริการวมทั้งเอกวาดอร์ และผู้จำหน่ายกล้วยซึ่งรวมทั้งบริษัทค้ากล้วยสหรัฐฯ ด้วย
สหรัฐฯ ระบุว่าการกระทำดังกล่าวของสหภาพยุโรปขัดต่อองค์การการค้าโลก ในขณะที่สหภาพยุโรปปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ
 
ที่มา : Food navigator

Is this article useful?