TH EN
A A A

EU ระงับการใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene ในอาหาร

20 June 2556   

               
สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 545/2013 of 14 June 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the flavouring substance 3-acetyl-2,5-dimethythiophene ใน EU Official Journal L 163 Volume 15 โดยมีรายละเอียดดังนี้

                 1. กฎระเบียบใหม่เป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม (Regulation (EC) No 1334/2008 Annex I) ในเรื่องของการกำหนดบัญชีรายชื่อสารเสริม(food additive) หรือเรียกว่า Union list ในกลุ่มวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (flavouring substance) ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร โดยครั้งนี้เป็นการระงับการใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส 3-acetyl-2,5-dimethythiophene เนื่องจากหน่วยงานด้านความปลอดภัย ประจำสหภาพยุโรป (EFSA) พบว่าสาร 3-acetyl-2,5-dimethythiophene เป็นสารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ (mutagenic) จากการทดสอบแล้วทั้งในหลอดทดลองและในร่างกายสิ่งมีชีวิต ดังนั้น จึงควรไม่อนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหารอีกต่อไป

                 2. หลักการทั่วไปของกฎระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (EU Standing Committee of the Food Chain and Animal Health)ด้วยแล้ว

                  3. กฎระเบียบดังกล่าว มีผลบังคับใช้ในทันทีหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556)โดยอนุโลมช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้สินค้าที่มีส่วนผสมของสาร 3-acetyl-2,5-dimethythiophene ดังนี้
                     -  สินค้าที่มีส่วนผสมของ 3-acetyl-2,5-dimethythiophene และมีการวางจำหน่ายในสหภาพยุโรป
ก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2556 สามารถวางจำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมดอายุ
                     -  สินค้าอาหารที่นำเข้าที่มีส่วนผสมของ 3-acetyl-2,5-dimethythiophene ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ก่อนวันที่  16 มิถุนายน 2556 สามารถส่งเข้าไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปได้ (ทางผู้นำเข้าต้องแสดงหลักฐานของวันที่สินค้าเดินทางออกจากประเทศต้นทางก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2556)

                 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เวปไซต์ดังต่อไปนี้
                 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:163:0015:0016:EN:PDF

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ สรุปโดย : มกอช.

 
 
 

Is this article useful?