TH EN
A A A

EU อนุญาตให้ใช้คำกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับฟรุกโตสและแอลฟ่าไซโคลเดกซ์ตริน

18 June 2556    4832

                
สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้คำกล่าวอ้างทางโภชนาการ (Health Claims) สำหรับฟรุกโตสและแอลฟาไซโคลเดกซ์ตริน ดังนี้

                 ฟรุกโตส: สามารถระบุข้อความที่กล่าวถึงสรรพคุณ "ช่วยลดระดับกลูโคสในเลือด" โดยต้องระบุในผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้ปริมาณน้ำตาลซูโครสหรือกลูโคสไม่ต่ำกว่า 30% ด้วยแอลฟาไซโคลเดกซ์ตริน: สามารถระบุข้อความที่กล่าวถึงสรรพคุณ "การบริโภคแอลฟาไซโคลเดกซ์ตรินในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของแป้ง จะช่วยลดการเพิ่มระดับกลูโคสในเลือดหลังจากการบริโภค" โดยต้องระบุในผลิตภัณฑ์ที่มีแอลฟาไซโคลเดกซ์ตรินในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 5 กรัม ต่อปริมาณส่วนประกอบแป้ง 50 กรัม

                 ปัจจุบันในสหภาพยุโรป อนุญาตให้ใช้คำกล่าวอ้างทางโภชนาการทั้งหมด 228 ข้อความ

ศึกษาข้อมูลคำกล่าวอ้างทางโภชนาการของสหภาพยุโรปได้ที่
http://ec.europa.eu/nuhclaims/

 

ที่มา : FoodNavigator

 

 

 

Is this article useful?