TH EN
A A A

จีนนำเข้าเนื้อวัวเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

5 June 2556    4844

               
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H7N9 ในจีนที่ผ่านมาและข่าวการพบซากสุกรลอยตายในแม่น้ำ ส่งผลให้ชาวจีนหันมาบริโภคเนื้อวัวจำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้อัตราการบริโภคเนื้อวัวของชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามในจีนอยู่ที่ 4.2 กิโลกรัมต่อคน ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการบริโภคของชาวยุโรป อย่างไรก็ตามล่าสุดพบว่าปริมาณการบริโภคเนื้อวัวในจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยตลอดปี 2555 จีนนำเข้าเนื้อวัว 68,000 ตัน ซึ่งในขณะที่ปีนี้การนำเข้าเนื้อวัวเพียงแค่เดือนเมษายน ก็มียอดการนำเข้าสูงกว่าปีที่แล้วทั้งปี ปัจจุบันจีนนำเข้าเนื้อวัวจากประเทศออสเตรเลีย โดยความต้องการบริโภคเนื้อวัวในจีนมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้แต่ละประเทศมีโอกาสในการเปิดตลาดส่งออกเนื้อวัวเข้าสู่จีนมากขึ้น

 

ที่มา : MeatTradeNewsDaily (5 มิ.ย.56)

 

 

 

 

Is this article useful?