TH EN
A A A

USFDA ประกาศกฎระเบียบลูก FSMA ว่าด้วยมาตรการนำเข้าสินค้า

4 June 2556   

                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (USFDA) ได้ออกประกาศกฎระเบียบ Final Rule ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับประกาศสุดท้าย (Interim Final Rule) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 ว่าด้วยมาตรการในการนำเข้าอาหารสำหรับบริโภคและอาหารสัตว์ โดยมีข้อกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องแจ้งรายชื่อประเทศที่ไม่อนุญาตให้สหรัฐฯ เข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะเป็นผลให้สหรัฐฯ สามารถปฏิเสธการนำเข้าข้างต้น

                ทั้งนี้ เนื้อหาของ Final Rule ดังกล่าว ถือเป็นกฎระเบียบย่อยภายใต้มาตรา 304 ของกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) ของ USFDA  โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจะถูกผลิตภายใต้มาตรฐานเดียวกับสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ

                กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

                ดาวน์โหลด Final Rule ข้างต้นได้ที่ 
                
https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/30/2013-12833/information-required-in-prior-notice-of-imported-food

 

ที่มา : FoodProductionDaily (4 มิ.ย.56)

 

 

 

 

 

Is this article useful?