TH EN
A A A

จีน-อินเดีย ลงนามในบันทึกความตกลง 8 ฉบับ

21 May 2556   
                เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย ร่วมลงนามในบันทึกความตกลง 8 ฉบับ ดังนี้

               
1. พิธีสารว่าด้วยการจาริกแสวงบุญเขาไกรลาสและทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียไปยังเขตปกครองตนเองธิเบตของจีน

                2. โครงการดำเนินการของคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์-กระทรวงอุตสาหกรรมของอินเดีย และกระทรวงพาณิชย์ของจีน

                3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยเนื้อกระบือ ผลิตภัณฑ์ประมง และข้อตกลงอาหารสัตว์และส่วนประกอบอาหารสัตว์ (ด้านการผลิต สุขอนามัย และความปลอดภัยอาหาร)

                4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาด้านการบำบัดน้ำเสียในเขตชุมชนระหว่างจีนและอินเดีย

                5. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเกษตร

                6. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการแปลและเผยแพร่วรรณกรรมชั้นเอกและวรรณกรรมร่วมสมัยระหว่างจีนและอินเดีย

                7. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้ข้อมูลด้านอุทกวิทยาของแม่น้ำพรหมบุตรในช่วงฤดูน้ำหลากจากจีนให้แก่อินเดีย

                8. ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่-เมืองน้อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 
 
 
ที่มา : DNAIndia


( 20 พฤษภาคม 2556
)

Is this article useful?