TH EN
A A A

อียูแก้ไขระเบียบฉลากอาหารควบคุมแคลอรี่

2 July 2550   

           
   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ตีพิมพ์ประกาศกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการควบคุมการบรรยายสรรพคุณสินค้าอาหารสำหรับการบริโภคเพื่อควบคุมปริมาณพลังงาน (calories) ในการลดน้ำหนัก

              กฎระเบียบใหม่นี้ว่าด้วยการแก้ไขเรื่องการติดฉลากบรรยายสรรพคุณสินค้าอาหารประเภทควบคุมปริมาณพลังงานในการลดน้ำหนักให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบการติดฉลากบรรยายสรรพคุณคุณค่าอาหารทางโภชนาการ (nutrition claims) และคุณค่าอาหารเพื่อสุขภาพ (health claims) โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้ “การติดฉลาก การโฆษณา และการนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้อง (ณ ที่นี้ สินค้าที่เกี่ยวข้องคือ สินค้าอาหารสำหรับการบริโภคเพื่อควบคุมปริมาณพลังงานในการลดน้ำหนัก) จะต้องไม่มีการระบุถึงอัตราหรือจำนวนของน้ำหนักตัวที่จะสามารถลดได้หลังจากบริโภคสินค้านั้นๆ” เป็นการแก้ไขระเบียบเดิมซึ่งเคยอนุโลมให้สินค้าประเภทดังกล่าวสามารถระบุว่า การบริโภคสินค้านั้นๆ จะสามารถลดความรู้สึกหิวหรือก่อให้เกิดความรู้สึกอิ่มได้ (หากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์) ทั้งนี้เพื่อมิให้สร้างความจูงใจเกินกว่าเหตุ ให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าจะสามารถลดน้ำหนักลงได้เท่านั้นต่อกิโลกรัมจากการบริโภคสินค้าดังกล่าว
จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป โดยประเทศสมาชิกจะต้องปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับกฎระเบียบกลางนี้อย่างช้าภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
 
ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำสหภาพยุโรป

Is this article useful?