TH EN
A A A

สหรัฐฯ เตรียมใช้มาตรการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือ 100% ตั้งแต่ ก.ค.2557

20 May 2556   

                สหรัฐฯ เตรียมใช้มาตรการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ (ร้อยละ 100) ที่ส่งออกทางเรือไปยังสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมาย 9/11 Commission Act of 2007 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบห่วงโซ่อุปทานโลก และเป็นการป้องกันการลักลอบนำเข้าระเบิดของผู้ก่อการร้ายมายังสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557

 

ที่มา : มกอช./กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 
 
 
 
 

Is this article useful?