TH EN
A A A

เม็กซิโกขยายห้ามนำเข้าสัตว์น้ำเปลือกแข็งทุกชนิดจาก 4 ประเทศเอเชีย

20 May 2556   

               
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 สำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพของการเกษตรและอาหารของประเทศเม็กซิโก (SENASICA) ได้ประกาศออกมาตรการด้านสุขอนามัยใหม่ ระบุห้ามนำเข้าสัตว์น้ำเปลือกแข็งทุกประเภทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม มาเลเซีย และไทย หลังพบความเสี่ยงในการติดต่อของเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่เป็นสาเหตุของโรคตายด่วน (EMS) ในกุ้ง มีรายละเอียดสำคัญดังนี้

                1. ห้ามนำเข้าสัตว์น้ำเปลือกแข็งที่ยังมีชีวิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเพื่อการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ การวิจัย เป็นอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำในฟาร์มเลี้ยง อาหารปศุสัตว์ เพื่อการจัดแสดง หรือเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อการตกแต่ง
                2. ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเปลือกแข็ง ทั้งประเภทดิบ ทำแห้ง แช่เยือกแข็ง แช่แข็งหรือแช่เย็น ไม่ว่าจะเป็นประเภททั้งตัว ไม่มีหัว แกะเปลือกหรือไม่แกะเปลือก มีหรือไม่มีเครื่องใน หรือแบบ Bulk
                3. สามารถนำเข้าสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งได้หากมีใบรับรองสุขอนามัยแหล่งกำเนิดซึ่งระบุว่าสัตว์น้ำดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการทำให้สุกด้วยความร้อน 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วินาที หรือขั้นตอนอื่นที่คล้ายคลึงกัน

 

ที่มา : มกอช. (20 พ.ค.56)

 

 

 

 

Is this article useful?