TH EN
A A A

เปรูได้สถานะ

16 May 2556   

                องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้เตรียมขึ้นสถานะประเทศเปรูว่าปลอดโรคปากเท้าเปื่อย (FMD Free) ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 หลัง OIE พึงพอใจกับการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบสินค้าเกษตร (SENASA) ของเปรู จากรายงานของ OIE เมื่อเดือนมกราคม 2556 พบว่าในเปรูมีสถานะปลอดโรค FMD ประมาณ 88.4% ซึ่งจะทำให้สินค้าปศุสัตว์ที่กำลังเริ่มเติบโตในตลาดเปรู มีความเข้มแข็งและเข้าถึงตลาดซื้อขายได้ง่ายขึ้น

 
 
 
ที่มา : TheDairySite (16 พ.ค.56)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?