TH EN
A A A

กระแสเรียกร้องในอียูให้แบนเนื้อบราซิล

2 July 2550   

               John Bryan ประธานคณะกรรมการปศุสัตว์ สมาคมเกษตรกรไอร์แลนด์ กล่าวว่ามีกระแสเรียกร้องอย่างมากในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และไอร์แลนด์เพื่อให้ห้ามนำเข้าเนื้อวัวบราซิลมายังสหภาพยุโรปอย่างเด็ดขาด หรือการประชุมระหว่างผู้ผลิตเนื้อวัวในสก็อตแลนด์ ฝรั่งเศส และไอร์แลนด์ เนื่องจากมีข้อกังกลเกี่ยวกับเนื้อวัวนำเข้าบราซิลซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป และรัฐมนตรีเกษตรของสก็อตแลนด์คนใหม่ได้เขียนหนังสือถึงคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อให้พิจารณาเรื่องนี้

               นอกจากนี้เขายังกล่าวว่า มีแรงกดดันอย่างจริงจังให้กรรมาธิการยุโรปกำหนดมาตรการจำกัดเนื้อบราซิล เนื่องจากเห็นว่านโยบายเขตปลอดโรค (regionalization) ที่สหภาพยุโรปให้กับบราซิลนั้นไม่ได้รับความเชื่อถือเนื่องจากขาดระบบตรวจสอบย้อนกลับและการควบคุมการเคลื่อนย้าย สัตว์ส่วนใหญ่ไม่มีการติด tag ไม่มีการตรวจสอบย้อนกลับ ไม่มีการควบคุมที่ด่านนำเข้าที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุม FMD ไม่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังเห็นว่า กรรมาธิการต้องอธิบายว่าทำไมจึงใช้มาตรการนำเข้าที่ต่ำกว่าสหรัฐ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันห้ามนำเข้าเนื้อสดจากบราซิล
 

ที่มา : Meatnews

Is this article useful?