TH EN
A A A

สหภาพยุุโรปเตรียมปฏิรูปกฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ หลังอุบัติการณ์ปนเปื้อนเนื้อม้า

8 May 2556   

               
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 กรรมาธิการผู้บริโภคของสหภาพยุโรป ได้เสนอมาตรการเพื่อยกระดับการควบคุมด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ โดยเตรียมร่างกฎระเบียบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์และศัตรูพืชต่างถิ่นไปยังพืชอาหารภายในประเทศสมาชิก หลังอุบัติการณ์เนื้อม้าปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้สั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง

                กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรปที่เตรียมร่างขึ้นใหม่ จะถูกแบ่งเป็น 5 กฎระเบียบย่อย เพื่อให้ง่ายต่อการถือปฏิบัติทั้งการควบคุม การตรวจสอบ และการทดสอบด้านความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งจะเน้นการป้องกันสุขภาพสัตว์เป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องกำจัดสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคเป็นจำนวนมาก ดังเช่นในกรณีที่เกิดการระบาดของไข้หวัดนกและไข้หวัดสุกร

 

ทีมา : EurActive (8 พ.ค.56)

 
 
 
 
 

Is this article useful?