TH EN
A A A

เวียดนามเร่งขอ GI ปกป้องสินค้าส่งออก

26 April 2556   

               
เวียดนามอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geocraphical Indication: GI) เพื่อปกป้องสิทธิคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแบบดั้งเดิมหลายชนิดภายในประเทศ โดยหวังว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถขยายปริมาณการผลิตและซื้อขายได้

                รองผู้อำนายการของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเวียดนามกล่าวว่า ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากแหล่งผลิต ช่วยให้เกิดการกระตุ้นการผลิตและการค้าสินค้าที่ผลิตแบบดั้งเดิม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตร พื้นที่ชนบท และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของเวียดนามด้วย ปัจจุบันเวียดนามมีสินค้าที่ผ่านการรับรอง GI แล้ว 35 รายการ เช่น น้ำปลาจากเกาะ Phu Quoc ชาจาก Shan Tuyet Moc Chau กาแฟนจาก Buon Ma Thuat เกรปฟรุตจาก Doan Hung และผลแก้วมังกรเขียวจาก Binh Thuan

                ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอัตราการเติบโตของสินค้าส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น ซึ่งการเติบโตทางการค้าดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาความตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับยุโรปต่อไป

 

 

ที่มา : VietnamPlus (26 เม.ย.56)

 

 

 

 

 

 

Is this article useful?