TH EN
A A A

ปรอทในปลาสหรัฐฯ

25 June 2550   
              ผลสำรวจล่าสุดดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยโอเรกอยและสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (EPA)  พบว่า แม่น้ำและลำน้ำไหลมากกว่า 600 สายในพื้นที่ตะวันตกของประเทศมีการแพร่กระจายของการสะสมของปรอทในปลาเพิ่มขึ้น  ถึงแม้ว่าจากการสุ่มตัวอย่างปลามากกว่า 2,700 ตัวอย่างจะพบปลาที่มีระดับปรอทสูงจนน่าตกใจไม่มากนักก็ตาม    ผลการสำรวจนี้ทำให้ 12 รัฐทางตะวันตกค่อนข้างตกใจ   ผลสำรวจพบว่า ระดับปรอทสูงกว่าในปลาที่มีขนาดใหญ่  เช่น brass , walleys,  nortern pike และ pike minnow  ในขณะที่ salmonids, rainbow and cutthroat trout มีระดับปรอทต่ำกว่า      นักวิจัยบอกว่า พบปรอทในปลาทุกตัวอย่างซึ่งน่าจะเป็นจากสิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ความเสี่ยงของมนุษย์ในการบริโภคปลาจากแม่น้ำเป็นครั้งคราวถือว่าต่ำ

ที่มา : Infofish

Is this article useful?