TH EN
A A A

บราซิลอาจประสบวิกฤติพลังงานในปี 2560

18 April 2556   

               
บราซิลมีแนวโน้มที่จะประสบวิกฤติพลังงานในปี 2560 จากเดิมที่เคยได้ชื่อว่ามีศักยภาพในการผลิตพลังงานสำหรับยานพาหนะใช้เองภายในประเทศ

                การที่บราซิลอาจต้องประสบปัญหาวิกฤติพลังงานดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่นำเข้าน้ำมันเบนซินมาจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าตลาดโลก ทำให้ประสบภาวะขาดทุน และรวมถึงการคาดการณ์เติบโตของอุตสาหกรรมไบโอเอทานอลที่ผิดพลาด โรงงานผลิตเอทานอลจากอ้อยในบราซิลที่คาดว่าจะมีการลงทุนในปริมาณมากเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม เพราะชะลอการลงทุนจากหลายปัจจัย ได้แก่ ราคาน้ำตาลในตลาดโลก สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ความต้องการปริมาณเอทานอลจากสหรัฐฯ ไปจนถึงนโยบายด้านการเกษตรและพลังงานภายในประเทศ เช่น การจำกัดราคาขายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินในประเทศ ซึ่งทำให้เอทานอลไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ สาเหตุเหล่านี้อาจส่งผลให้บราซิลประสบกับวิกฤติพลังงานภายในปี 2560 หากแนวโน้มสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้น

                ทั้งนี้ รัฐบาลบราซิลอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยกำหนดอัตราส่วนการผสมเอทานอลในเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะให้เพิ่มขึ้นเป็น 25% และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำหนดราคาจำหน่ายเชื้อเพลิงเบนซิน ทำให้คาดการณ์เชื้อเพลิงชนิดดังกล่าวจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น 6.6% ภายในปีนี้ นอกจากนี้ภาครัฐอาจมีนโยบายลดการจัดเก็บภาษีเอทานอลอีกทางหนึ่ง

 

ที่มา : TheCropSite (18 เม.ย.56)

 

 

 

 

Is this article useful?