TH EN
A A A

รัสเซียเตรียมออกกฎระเบียบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์

3 April 2556   

               
กระทรวงเกษตรรัสเซีย เตรียมออกกฎระเบียบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายในปี 2558 เพื่อให้การติดฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศต้องผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง จากที่ปัจจุบันมีการติดฉลากทั้ง "organic" และ "bio" โดยไม่ผ่านการรับรองแต่อย่างใด

                ร่างมาตรฐานดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของภาครัฐกำลังศึกษากระบวนการรับรองมาตรฐานของทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งการสร้างมาตรฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับต่างชาติ ถือเป็นหนึ่งเป้าหมายสำคัญของกฎระเบียบการผลิตสินค้าอาหารชีวภาพและสินค้าเกษตรอินทรีย์ของรัสเซีย ทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์จากรัสเซียไปยังสหภาพยุโรปในอนาคต

 

ที่มา : TheDairySite (3 เม.ย.56)

 
 
 
 

Is this article useful?