TH EN
A A A

อังกฤษพบไส้กรอกไก่ฮาลาลปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร

2 April 2556   
               
สภาแห่งเวสต์มินสเตอร์ สั่งยกเลิกเมนูไส้กรอกไก่ฮาลาลในโรงเรียนทุกแห่ง หลังผลการตรวจสอบไส้กรอกเบื้องต้นพบการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร ซึ่งการบริโภคเนื้อสุกรนั้นถือว่าขัดต่อหลักฮาลาล ทั้งสั่งให้ระงับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ดังกล่าวจากผู้จัดจำหน่ายจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข และจากการทดสอบการปนเปื้อนเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ยังไม่พบผลการปนเปื้อนเนื้อสัตว์อื่นๆ นอกจากสุกร ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกฮาลาลถูกบรรจุอยู่ในเมนูอาหารของโรงเรียนประถม 15 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กทารก 2 แห่ง โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง 1 แห่ง และสถานสงเคราะห์เด็กอีก 1 แห่ง
 
 
 
 
ที่มา : MeatTradeNewsDaily (2 เม.ย.56)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?