TH EN
A A A

สหภาพยุุโรปแก้ไขระเบียบการถอนการอนุญาตสารเสริมบางรายการในอาหารสัตว์

28 March 2556    4804

                ส
หภาพยุโรปประกาศกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 230/2013 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ว่าด้วยการถอนรายชื่อยาที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารเสริมบางรายการในอาหารสัตว์ (feed additive) ในกลุ่มสารแต่งกลิ่นรส (flavourings) และสารกลุ่มกระตุ้นการเจริญอาหาร (appetising substances) ตามรายชื่อสารทั้งหมดที่ปรากฏในภาคผนวก (Annex) Part A และ B เนื่องจากคณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้รับคำร้องในการยื่นขออนุญาตการใช้สารเสริมดังกล่าวอีกต่อไป แต่ยังคงอนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวกับสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทที่ได้มีการยื่นคำร้องขอใช้สารดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ โดยสหภาพยุโรปอนุโลมให้มีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้

                 - สารในกลุ่ม Part A สามารถวางจำหน่ายและใช้ผสมในอาหารสัตว์ได้อย่างช้าสุดถึงวันที่ 10 เมษายน 2557
                 - สารผสมที่มีสารใน Part A เป็นส่วนประกอบสามารถวางจำหน่ายและใช้ผสมในอาหารสัตว์ได้ไปอย่างช้าสุดจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
                 - อาหารผสมและส่วนประกอบสำหรับอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของสารใน Part A และมีการติดฉลากก่อนวันที่ 10 เมษายน 2558 สามารถวางจำหน่ายไปจนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า
                 - สารกลุ่ม Part B ได้รับการอนุโลมเช่นเดียวกับสารกลุ่ม Part A ตามการใช้งานในชนิดและประเภทของสัตว์ที่ระบุไว้

รายละเอียดของกฎระเบียบสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:080:0001:0065:EN:PDF

               
ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วัน หลังจากที่มีการประกาศกฎระเบียบดังกล่าวใน Official Journal

 

ที่มา : มกอช./สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ (28 มี.ค.56)

 
 
 
 

Is this article useful?