TH EN
A A A

ผู้ผลิต-ผู้บริโภคสหรัฐฯ ฟ้องร้อง EPA เหตุสารเคมี

27 March 2556    4835

               
เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้บริโภค ได้ฟ้องร้องสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (EPA) ในข้อหาไม่มีมาตรการปกป้องผึ้งและแมลงผสมเกสรจากสารเคมีกลุ่ม Neonicotinoids สืบเนื่องจากการที่ EPA ชี้แจงว่าไม่สามารถทบทวนการขึ้นทะเบียนสารกลุ่มนี้ให้แล้วเสร็จก่อนปี 2561 ทั้งที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกมีทั้งสั่งห้ามและระงับการใช้สารกลุ่มดังกล่าว

                 ทั้งนี้ การฟ้องร้องดังกล่าวเรียกร้องให้มีการระงับการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชที่ถูกระบุว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อผึ้ง รวมทั้งเรียกร้องให้มีการทบทวนระบบการจดทะเบียนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Registration) ซึ่งมักขาดการพิจารณาความปลอดภัยของสารเคมีก่อนวางจำหน่ายด้วยแรงผลักดันของผู้ค้า ทำให้สารอันตรายกว่า 2 ใน 3 รวมทั้งสารกลุ่ม Neonicotinoids เช่นสาร Clothianidin และ Thiamethoxam ถูกวางตลาดมาตั้งแต่ปี 2543

                  สารกลุ่ม Neonicotinoids ถูกพบว่าเป็นอันตรายต่อผึ้งและแมลงผสมเกสร โดยเป็นพิษเฉียบพลันต่อผึ้งและยังสะสมในน้ำผึ้งที่ผึ้งผลิตด้วย เนื่องจากเป็นสารที่แทรกซึมเข้าไปยังทุกส่วนของพืชรวมทั้งในน้ำหวานของเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นอาหารของผึ้ง

 

ที่มา : FoodHACCP Newsletter ฉบับที่ 540
(27 มี.ค.56)

 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?