TH EN
A A A

สวีเดนเสนอร่างนโยบายจัดเก็บภาษีเนื้อสัตว์

20 February 2556   

               
ในปี 2555 ประชากรสวีเดนบริโภคเนื้อสัตว์ถึง 87 กิโลกรัมต่อคน เมื่อเทียบกับอัตราเมื่อ 20 ปีก่อนอยู่ที่ 45-50 กิโลกรัมต่อคน จากปริมาณการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจดังกล่าว หน่วยงานด้านการเกษตรของสวีเดนจึงได้เสนอร่างนโยบายเตรียมจัดเก็บภาษีเนื้อสัตว์ เพื่อลดความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดการใช้พืชอาหารสัตว์ที่กระบวนการผลิตต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งลดการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูก โดยการเลี้ยงปศุสัตว์ในสวีเดนพบว่าทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารที่มีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิทัศน์รอบบริเวณ
 
                ทั้งนี้ การส่งเสริมการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผลิตอย่างอนุรักษ์ด้วยการติดฉลากรับรองการผลิตที่ยั่งยืน จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างอนุรักษ์ได้ อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงปศุสัตว์จะมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนมาเกี่ยวข้อง ระหว่างการสงวนรักษาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และการจ้างงาน กับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 
 
ที่มา : AllAboutFeed (20 ก.พ.56)
 
 
 
 
 

Is this article useful?