TH EN
A A A

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องในสุกร เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555

23 January 2556    4822
                ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องในสุกร เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ (23/01/56)
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?