TH EN
A A A

มาเลย์พร้อมแบนฉลาก

4 January 2556   
               
หน่วยงานรับรองฮาลาลประเทศมาเลเซีย (Jakim) เตรียมแบนฉลาก สัญลักษณ์ และข้อความ ที่จงใจให้เกิดความสับสนกับผู้บริโภคด้วยการใช้คำที่สื่อความหมายใกล้เคียง "สินค้าฮาลาล" เช่น "ditanggung halal", "Muslim food" และ "Ramadn buffet" ซึ่งไม่ได้ผ่านการรับรองจาก Jakim หรือหน่วยงานศาสนาของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
 
                ทั้งนี้ Jakim ได้กำหนดโทษปรับแก่หน่วยงานหรือองค์กรไม่เกิน 200,000 ริงกิต (ประมาณ 2,050,000 บาท) สำหรับความผิดครั้งแรก และไม่เกิน 500,000 ริงกิต (ประมาณ 5,120,000 บาท) กรณีพบการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง และหากพบการฝ่าฝืนกฎจากภาคเอกชน กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 ริงกิต (ประมาณ 1,025,000 บาท) สำหรับความผิดครั้งแรก และจำคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 250,000 ริงกิต (ประมาณ 2,560,000 บาท) หากพบการกระทำผิดต่อเนื่อง
 
                อาหารนำเข้าที่ระบุว่าเป็นฮาลาล ควรมีตราสัญลักษณ์และใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองจาก Jakim ด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับกฎระเบียบข้อมูลการค้าเกี่ยวกับใบรับรองและตราสัญลักษณ์ฮาลาลปี 2554 ที่บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 นั้น ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 
 
 
ที่มา : Bernama (4 ม.ค.56)
 
 
 
 
 

Is this article useful?