TH EN
A A A

รัสเซียสามารถส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปยังสหภาพยุโรปแล้ว

2 January 2556   

               
สหภาพยุโรปประกาศกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 1162/2012 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เพื่อบรรจุรัสเซียลงในรายการประเทศที่สามที่สามารถส่งออกเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และไข่ ทั้งนี้มีการระบุการอนุญาต 3 ลักษณะ ได้แก่ ให้ส่งออกได้ทั้งประเทศ, ข้อกำหนดการอนุญาตนำเข้าสำหรับพื้นที่เขต Kaliningrad และข้อกำหนดอนุญาตเฉพาะการส่งผ่านพื้นที่สหภาพยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดจากพื้นที่นอกเขต Kaliningrad ซึ่งจากการอนุญาตดังกล่าว กลุ่มผู้ประกอบการสัตว์ปีกของรัสเซียได้ประเมินว่า รัสเซียจะสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกได้เพิ่มขึ้นเป็น 5 แสนตัน ในปี 2563

 
                สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:336:0017:0021:EN:PDF

 
 
 
ที่มา : AllAboutFeed (2/01/56)
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?