TH EN
A A A

จีนเล็งหั่นภาษีสินค้านำเข้า 780 รายการ ปี 2556

21 December 2555   
                กระทรวงการคลังจีนเผย 1 มกราคม 2556 จีนจะเพิ่มรายการสินค้าที่จัดเก็บภาษีนำเข้า-ส่งออก 44 รายการ จาก 8,194 เป็น 8,238 รายการ และเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้ากว่า 780 รายการ โดยใช้อัตราภาษีชั่วคราวประจำปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราภาษีสำหรับประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งสามารถแบ่งสินค้าดังกล่าวเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

                1. เวชภัณฑ์และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องปรุงรส นมผงดัดแปลงสำหรับทารก เครื่องกำหนดอัตราการเต้นของหัวใจ (Pacemaker)

                2. อุปกรณ์ ชิ้นส่วน และวัตถุดิบที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์ และอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหน้ากว้าง เป็นต้น

                3. สินค้าทรัพยากรพลังงานและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ดินขาว (Kaolin) แผ่นไมก้า เป็นต้น

                4. สินค้าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมและชนบท และปรับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น เช่น อัลฟัลฟา รถป้อนอาหารสัตว์แบบเดินรถอัตโนมัติ เป็นต้น

                5. สินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น ขนเป็ด เครื่องปั่นด้ายแบบลูกถ้วยอัตโนมัติ

                และนอกจากนี้ จีนยังดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน และกระตุ้นการพัฒนาสังคมแบบประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บภาษีส่งออกสินค้าประเภทถ่านหิน น้ำมันดิบ เหล็กผสม ตามอัตราภาษีชั่วคราว และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษีส่งออกผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีจากตามราคาเป็นตามปริมาณ
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ( 21 ธันวาคม 2555 )

Is this article useful?