TH EN
A A A

เร่งขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนแปรรูปจากพืชไปจีน

29 November 2555   

                กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) เตรียมจัดระเบียบการค้าอาหารสัตว์ประเภทธัญพืช เปลือกข้าวสาลี และประเภทโปรตีนแปรรูปจากพืช ที่ส่งออกไปยังจีน ตามข้อบัญญัติการจัดการดูแลด้านการตรวจสอบและกักกันอาหารสัตว์และวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์นำเข้าและส่งออก ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556
 
                ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนแปรรูปจากพืชไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำเนินการติดต่อเพื่อขอขึ้นทะเบียนกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โทร. 02-653-4444 โทรสาร. 02-653-4917 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเอเชีย 2 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. โทร. 02-561-2277 ต่อ 1304

 
 
ที่มา : มกอช. (29พ.ย.55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?