TH EN
A A A

จีนกำลังประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ

22 November 2555   
               
จีนกำลังเผชิญความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า แม้จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปีก็ตาม แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของจีนกล่าวว่า ภาคการเกษตรกำลังประสบปัญหา เนื่องจากการขาดแคลนพื้นที่ น้ำ และแรงงานในการผลิต ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวของเขตเมือง และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ก็เป็นปัจจัยลบต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของจีนเช่นกัน
 
                ทั้งนี้ รัฐบาลกลางของจีนได้เตรียมวางแผนพัฒนาการผลิตขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และสร้างมาตรฐานผู้ผลิตสินค้าเกษตรแนวทางใหม่ ส่วนกระทรวงที่ดินและทรัพยากรของจีน ก็เตรียมวางแผนที่จะจำกัดการขยายพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม และป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ทางการเกษตรอีกด้วย
 
 
ที่มา : TheChinaPost (22 พ.ย.55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?