TH EN
A A A

สถานการณ์ไวรัส Schmallenberg ในสหภาพยุโรป

15 November 2555   
                เชื้อไวรัส Schmallenberg (SBV) ที่ก่อให้เกิดอาการไข้ ท้องร่วง หรือปริมาณนมลดลงในปศุสัตว์เต็มวัย และภาวะแท้งคุกคามในวัว แพะ และแกะที่ตั้งท้อง ถูกพบเป็นครั้งแรกในเยอรมนีเมื่อปลายปี 2554 โดยมีแมลงตัวเล็กๆ เช่น ยุง เป็นพาหะนำโรค และมีการตรวจพบเชื้อ SBV ในปศุสัตว์กว่า 1,000 ตัว ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและรักษา และอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยการระบาด กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรค และพัฒนาวัคซีน

               
ล่าสุด ฟาร์มปศุสัตว์ทางตอนเหนือของแคว้นสกอตแลนด์ของสหราชอาณาจักร มีการตรวจพบเชื้อ SBV ในแกะตัวผู้ ซึ่งทำให้มีการสั่งตรวจสัตว์ชนิดอื่นในฟาร์มเดียวกันเพื่อหาเชื้อดังกล่าว แม้ทางการสกอตแลนด์จะคาดการณ์ว่าการระบาดจะไม่รุนแรงเหมือนช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน-มิถุนายน 2555) เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงอากาศหนาว ทำให้เชื้อไม่สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว รวมทั้งการที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหภาพยุโรป (ECDC) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ให้ข้อคิดเห็นว่าโรคดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ แต่ก็ต้องมีการระมัดระวังการค้าน้ำเชื้อ ตัวอ่อนและสัตว์ที่มีชีวิต ที่อาจทำให้มีการแพร่กระจายของไวรัสในวงกว้าง
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป (15 พฤศจิกายน 2555)
 
 

Is this article useful?