TH EN
A A A

ญี่่ปุ่นอาจผ่อนปรนข้อบังคับตรวจสอบเนื้อโคสำหรับควบคุมโรควัวบ้า

6 November 2555   

               
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) อยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนปรนกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับการตรวจสอบเนื้อโคในประเทศเพื่อควบคุมมิให้เกิดโรควัวบ้า (BSE) เนื่องจากญี่ปุ่นมีระดับความปลอดภัยของการระบาดโรคดังกล่าวสูง จากการที่รัฐบาลไม่อนุญาตให้ใช้อาหารสัตว์ที่ผลิตจากเนื้อและกระดูกสัตว์ตั้งแต่ปี 2543 และยังไม่พบการระบาดในประเทศนับตั้งแต่ปี 2552 ทั้งการตรวจสอบที่เข้มงวดของหน่วยงานในท้องถิ่นยังต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง MHLW จึงได้ให้ Food Safety Commission ประเมินความเสี่ยงกรณีมีการผ่อนปรนกฎระเบียบดังกล่าว
 
                ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน 2555 MHLW ได้ขอให้องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ปรับสถานะความเสี่ยง BSE ของญี่ปุ่จากระดับ Controlled Risk เป็น Negligible Risk และล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 MHLW ได้ผ่อนปรนการตรวจสอบ BSE ในเนื้อโคอายุมากกว่า 31 เดือน จากเดิมกำหนดที่ 21 เดือน และเตรียมพิจารณาผ่อนปรนสำหรับการตรวจสอบเนื้อจากสหภาพยุโรปที่มาจากโคอายุมากกว่า 72 เดือน

 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว
(6พ.ย.55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?