TH EN
A A A

EU ปรับใช้ค่า MRL ของสาร PAH ในสินค้าอาหาร

15 October 2555    4835
               
กฎระเบียบใหม่ Commission Regulation (EU) No 835/2011 ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีกำหนดค่าสารตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป เช่นกรณีของฟิลิปปินส์ที่ส่งออกสินค้ากล้วยทอดด้วยน้ำมันมะพร้าว ต้องยกเลิกการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป เนื่องจากไม่มีห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพเพียงพอในการตรวจ PAH และห้องปฏิบัติการในต่างประเทศที่สามารถตรวจสอบได้ ก็มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 450-500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13,500-15,000 บาท) ต่อตัวอย่าง และใช้เวลาตรวจสอบนานถึง 2-3 สัปดาห์
 
                สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ ได้แก่สินค้าที่มีส่วนประกอบของน้ำมันมะพร้าว ซึ่งครอบคลุมถึงเนื้อสัตว์รมควัน ปลารมควัน และหอยสองฝารมควัน ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบหาสาร PAH ตกค้างก่อนส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
 
                ศึกษา Commission Regulation (EU) No 835/2011 ได้ที่ 

                http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:215:0004:0008:EN:PDF
 
 
 
ที่มา : มกอช. (15 ต.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?