TH EN
A A A

เยอรมนีออกกฎระเบียบใหม่ด้านสารปฏิชีวนะในสัตว์

3 October 2555   
               
เยอรมนีประกาศกฎระเบียบใหม่ด้านการใช้สารปฏิชีวนะในสัตว์ โดยมีเป้าหมายลดการใช้ยาสัตว์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้ความร่วมมือของทั้งหน่วยงานกำกับดูแลส่วนกลางและหน่วยงานของแต่ละรัฐ  ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเมื่อใช้สารปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังฐานข้อมูลแห่งชาติที่เข้าถึงได้จากหน่วยงานกำกับดูแลทุกระดับ เพื่อประเมินความถี่การใช้สารปฏิชีวนะระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องพร้อมเข้ารับการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมทั้งจากสัตวแพทย์และหน่วยงานกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
ที่มา : ThePigSite (3 ก.ย.55)
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?