TH EN
A A A

สกอตแลนด์รณรงค์การติดฉลากเนื้อสุกร

16 August 2555   
                ภายหลังจากการรณรงค์ติดฉลากเนื้อสุกรชั้นคุณภาพพิเศษขององค์กรควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์สกอตแลนด์ (QMS) ที่พบว่าผู้บริโภคตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ที่รับรองคุณภาพในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 41% ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศให้รักษามาตรฐานการผลิตและส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากนั้น ในขณะนี้ QMS ได้เตรียมรณรงค์การติดฉลากระบุมาตรฐานเนื้อสุกรที่คัดคุณภาพ โดยออกฉลากร่วมกับองค์กรรณรงค์ด้านสวัสดิภาพสัตว์ SPCA ในสกอตแลนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจทั้งคุณภาพการผลิตไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบสถานที่ผลิตย้อนกลับ ซึ่งแผนรณรงค์ในปีนี้จะเพิ่มชนิดของปศุสัตว์ที่จะมีการติดฉลากเนื้อสัตว์รับรองคุณภาพเป็น 3 ชนิดได้แก่ โค แกะ และสุกร
 
 
ที่มา : MeatTradeNEWSDaily  ( 15 สิงหาคม 2555 )

Is this article useful?