TH EN
A A A

อียูเลื่อนสรุปการทบทวนความปลอดภัยแอสปาแตม

6 August 2555   
               
หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) ได้เลื่อนสรุปรายงานทบทวนความปลอดภัยของแอสปาแตม โดยคณะกรรมการด้านวัตถุเจือปนอาหารและสารเสริมโภชนาการที่เริ่มดำเนินการประเมินความเสี่ยงของสารดังกล่าวเมื่อต้นปี 2555 ให้ความเห็นว่า สำหรับสารอนุพันธ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาของแอสปาแตมในขั้นตอนการเก็บรักษานอกเหนือไปจาก 5-benzyl-3,6-dioxo-2-piperazine acetic acid (DKP) ยังขาดข้อมูลสำหรับการประเมิน ดังนั้น คณะกรรมการฯ ไม่สามารถจัดทำรายงานให้เสร็จตามกำหนดเดิมในเดือนกันยายน 2555 และอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดสิ้นสุดการประเมินอีกครั้ง
 
 
ที่มา : FoodNavigator (6 ส.ค.55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?