TH EN
A A A

บราซิลรับรองราคาประกันสุกรมีชีวิต

25 July 2555   

               
เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารของบราซิล ประกาศประกันราคาซื้อขายสุกรมีชีวิต ที่ราคาขั้นต่ำ 0.4 เฮอัล (ประมาณ 6.40 บาท) ต่อกิโลกรัม โดยรองรับปริมาณการซื้อขายสุกรมีชีวิตทั้งหมด 76,000 ตัน คิดเป็นสุกรประมาณ 50,000 ตัว ซึ่งจะใช้งบประมาณในการดำเนินการราว 30.4 ล้านเฮอัล (ประมาณ 480 ล้านบาท) เพื่อกระตุ้นการผลิตและช่วยเหลือรองรับต้นทุนในท้องที่ที่มีการเลี้ยงสุกร 

                นอกจากมาตรการดังกล่าว กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอาหาร ยังดำเนินโครงการเครดิตไลน์พิเศษเพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อลูกสุกรได้ในราคา 3.6 เฮอัล (ประมาณ 57 บาท) ต่อกิโลกรัม และยังขยายระยะเวลากองทุนเงินกู้ยืมและเงินลงทุนที่อัตราดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี โดยมีเงินในกองทุนดังกล่าวรวม 200 ล้านเฮอัล (ประมาณ 3,200 ล้านบาท)

 
 
ที่มา : PigProgress (25 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?