TH EN
A A A

Codex FAO WHO ร่วมมือยกระดับกฎระเบียบความปลอดภัยอาหาร

18 July 2555    4830

               
จากการประชุมกรรมาธิการ Codex เมื่อวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2555 ที่กรุงโรม อิตาลี Codex Alimentarius ได้ปรับปรุงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร มีสาระสำคัญดังนี้
 
                  1. กำหนดค่าปริมาณสูงสุดของเมลามีนในผลิตภัณฑ์นมสำหรับทารกที่ 0.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดในนมผงสำหรับทารก อาหาร และอาหารสัตว์ไว้เมื่อปี 2553

                  2. กำหนดค่าปริมาณสูงสุดของอะฟลาทอกซินตกค้างในมะเดื่ออบแห้งที่ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ
ให้แสดงรูปแบบการสุ่มตัวอย่างตรวจไว้ด้วย

                  3. กำหนดให้แตงที่ผ่านการตัดแต่ง (pre-cut melons) ต้องบรรจุหีบห่อและแช่เย็นในทันทีที่เสร็จสิ้นกระบวนการตัดแต่ง และใช้อุณหภูมิระหว่างการขนส่ง/จำหน่ายไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส

                  4. แนะนำให้ใช้มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เมื่อพบความเป็นไปได้หรือหลักฐานที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในพื้นที่จับหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำจำพวกหอย Codex แนะนำให้ทำลายกรณีสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ และ/หรือผ่านความร้อนเพื่อทำลายเชื้อก่อนบริโภคสำหรับสัตว์น้ำที่จับมาแล้ว

                  5. แนะนำให้ผู้ผลิตติดฉลากโภชนาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.infectioncontroltoday.com/news/2012/07/un-strengthens-food-safety-regulations.aspx

 
 
ที่มา : InfectionControlToday
(18 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?