TH EN
A A A

การขยายการส่งออกผักผลไม้ของเวียดนาม

30 May 2550    4826
           
ขณะนี้เวียดนามกำลังมีมาตรการร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน กลุ่มนักวิจัย และเกษตรกรในการมุ่งขยายศักยภาพการผลิตผักผลไม้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายการส่งออกไปยังประเทศผู้ซื้อหลัก ได้แก่ จีน สหรัฐ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2550 เวียดนามมีการส่งออกผักผลไม้ 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราเพิ่ม 13.9% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า
            กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามเตรียมแผนการรณรงค์การส่งออกผลไม้ที่สำคัญ ได้แก่ มังคุด แก้วมังกร เกรฟฟรุท ส้มเปลือกหนา มะม่วง แอปเปื้ล สัปปะรด ลิ้นจี่ ทุเรียน
ในปี 2553 เวียดนามมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกผักทั่วประเทศเป็น 550,000 เฮกแตร์ และผลไม้เป็น 750,000 เฮกแตร์ จะได้ผัก 11 ล้านตัน ผลไม้ 9 ล้านตัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 จากเดิมในปี 2549  มีเพียง 263 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อ้างอิงจาก : Fruit & Vegetable Markets

Is this article useful?