TH EN
A A A

FAO เรียกร้องทั่วโลกตระหนักการทำประมงอย่างยั่งยืน

10 July 2555   
               
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมประมงแบบยั่งยืน จากรายงาน "สถานการณ์การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลก" เดือนมิถุนายน 2555 ระบุความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและประมงที่เพิ่มสูงขึ้น เฉพาะการบริโภคปลาทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มจาก 128 ล้านตันในปี 2553 เป็น 172 ล้านตันในปี 2564 นอกจากนี้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นหนึ่งในภาคการผลิตวัตถุดิบอาหารที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด 
 
                FAO ชี้ให้เห็นความสำคัญที่รัฐบาลของแต่ละประเทศควรดำเนินนโยบายการประมงอย่างยั่งยืน โดยประเด็นเร่งด่วนอยู่ที่การคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ใช้วิธีการจับสัตว์น้ำที่ประหยัดพลังงานและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่ำ ควบคุมการประมงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว
 
                อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมง เป็นแหล่งอาหารสำหรับผู้คนนับพันล้านคน อีกทั้งสร้างรายได้หล่อเลี้ยงประชากรมากกว่า 1 ใน 10 ของโลก FAO ประมาณการว่ามูลค่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์ปลาและผลิตภัณฑ์จากการประมงสูงถึงกว่า 125,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4 ล้านล้านบาท) ในปี 2554
 
 
 
ที่มา : มกอช.(10 ก.ค.55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?