TH EN
A A A

สหรัฐฯ ปรับปรุงระบบการติดตามการปลอมปนอาหาร

14 June 2555   
               
สำนักงานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ได้ปรับปรุงระบบการติดตามการปลอมปนอาหาร Reportable Foods Registry (RFR) มีการเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลในส่วนของเชื้อก่อโรค รวมทั้งอาหารที่ปลอมปน รวมไปถึงระบบติดตามตรวจสอบที่ทำให้ FDA ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกระงับการวางจำหน่ายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วหรือไม่ โดยได้ปรับปรุงแบบสอบถาม RFR ให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อที่หน่วยงานจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น

                ระบบ RFR ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2552 วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวโน้มการปลอมปนอาหาร เพื่อที่ FDA จะสามารถหามาตรการป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบที่ปรับปรุงใหม่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามรายการต่อไปนี้

                   1. เหตุผลในการพิจารณารับแจ้ง
                   2. สาเหตุหลักของปัญหาที่แจ้ง
                   3. ขั้นตอนในการประเมินขอบเขตของผลกระทบ
                   4. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกเรียกคืนแล้วหรือไม่
                   5. ขั้นตอนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวซ้ำ
                   6. ชนิดของผลิตภัณฑ์อาหารที่แจ้ง
                   7. วันที่ผลิตของอาหารที่แจ้ง
                   8. ผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการกำจัดจุลินทรีย์แล้วหรือไม่
                   9. กระบวนการกำจัดจุลินทรีย์ที่ใช้
                   10. จุลินทรีย์ดังกล่าวมีเชื้อแยกบริสุทธิ์ (สำหรับ FDA) หรือไม่
                   11. กรณีเป็นอาหารสัตว์ มีวิธีบริโภคอย่างไร
                   12. กรณีเป็นอาหารสัตว์ ช่วงอายุสัตว์ที่บริโภคเท่าใด
                   13. ผู้รับผิดชอบได้แจ้งผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารนั้นแล้วหรือไม่
                   14. ผู้รับผิดชอบได้แจ้งผู้บริโภคอาหารนั้นแล้วหรือไม่


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
 
 
 
ที่มา : FoodSafetyNEWS (14 มิ.ย.55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?