TH EN
A A A

ความคืบหน้ามาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของภาครัฐ

24 May 2555   

               
ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ตกลงมาอยู่ที่ 108 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งอินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน (ข้อมูลจากการสำรวจราคากุ้งปากบ่อของแต่ละประเทศ) ทำให้กรมการค้าภายในต้องระดมภาครัฐและเอกชนเพื่อหารือในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว

                การให้ความช่วยเหลือเรื่องราคากุ้งขาวจำเป็นต้องใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้ราคาตกต่ำลงไปในอีกในช่วงพฤษภาคม-สิงหาคม ที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งผู้เลี้ยงกุ้ง อุตสาหกรรมและการส่งออก แม้ทางกรมการค้าภายในจะพยายามจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคกุ้งเป็นมาตรการเร่งด่วนในงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้า 2-4 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐแต่อย่างใด

 
 
 
ที่มา : วารสารข่าวกุ้ง ปีที่ 24 ฉบับที่ 285 เดือนเมษายน 2555
(24/05/55)
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?