TH EN
A A A

เกษตรฯ โอนงาน 12 ห้องแล็บเอกชนวิเคราะห์อาหาร

21 May 2555   
               
นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมฯ ได้สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการหรือแล็บ (Lab) เอกชน ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน 12 แห่ง ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า ทั้งนี้ กรมได้ถ่ายโอนงานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพืชและผลิตภัณฑ์ ให้กับห้องปฏิบัติการเอกชน 12 แห่ง ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสถาบันอาหาร บริษัทรับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย บริษัทโอสถสภา จำกัด บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 6 สาขา ได้แก่ สาขาฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา และกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของผู้ประกอบการที่จะส่งออกได้ เช่น วิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร สารเจือปน สารปนเปื้อน สารพิษ คุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีภาชนะบรรจุ และกายภาพ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการต้องนำผลตรวจวิเคราะห์มายื่นขอใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกกับกรมที่จะออกใบรับรองให้ทันที
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (21/05/55)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?