TH EN
A A A

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มีแนวโน้มผ่อนปรนการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนยแข็ง

4 May 2555   
                องค์กรมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (FSANZ) ได้ยอมรับในข้อเสนอการนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มเนยแข็งที่ยังไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ แต่ยังต้องพิจารณามาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคให้รัดกุม ตั้งแต่กระบวนการผลิตและลักษณะของผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว

                ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/proposals/proposalp1007primary3953.cfm

 
 
ที่มา :FSANZ (2-05-55)

Is this article useful?