TH EN
A A A

อียูปฏิเสธนำเข้ากุ้งอิหร่าน

22 May 2550   

               ในปีนี้จนถึงเดือนมีนาคม 2550 กุ้งอิหร่าน 976 ตันถูกปฏิเสธการนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะความล่าช้าและปัญหาเรื่องความไม่สอดคล้องกันของเอกสารส่งออก ในวันที่ 30 เมษายน หัวหน้างานสัตว์แพทย์ของอิหร่านได้ออกคำเตือนว่าเพราะ อาจจะไม่สามารถส่งออกกุ้งไปสหภาพยุโรปจนถึงเดือนมีนาคม 2552 เกษตรกรอิหร่านเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินให้อุตสาหกรรมกุ้งเพื่อให้ยังคงอยู่จนกว่าจะสามารถรื้อฟื้นการส่งออกได้

                                                                                                           อ้างอิง จาก : Iranmania

Is this article useful?