TH EN
A A A

ออสเตรเลียตั้งกองทุนพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์

3 April 2555   
               
ออสเตรเลียก่อตั้งโครงการรับรองกระบวนการผลิต มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกสัตว์มีชีวิตดำเนินการตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ของ OIE ตลอดกระบวนการผลิตโดยเปิดให้ลงทะเบียนในโครงการดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

                มาตรฐานว่าด้วยการส่งออกปศุสัตว์ของออสเตรเลียฉบับล่าสุดเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ปัจจุบันประเทศที่เป็นตลาดหลักของสัตว์มีชีวิตนำเข้าจากออสเตรเลีย ได้แก่ อินโดนีเซีย อิสราเอล มาเลเซีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก และจีน ซึ่งอินโดนีเซียเคยถูกระงับการส่งออกชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2554 เนื่องจากมีกลุ่มผู้รณรงค์สวัสดิภาพสัตว์ร้องเรียนโรงเชือดที่ไม่ปฏิบัติตามปฏิญญาสากล ถึงกระนั้นก็ยังมีเสียงต่อต้านมาตรฐานกระบวนการผลิตดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

                ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงออสเตรเลีย (DAFF Website)
 
 
ที่มา : MeatTradeNEWSDaily (3/04/55)
 
 
 
 

Is this article useful?