TH EN
A A A

สหภาพยุโรปปรับปรุงบัญชีรายชื่อสัตว์และสินค้าที่ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้าก่อนการส่งเข้าไปวางจำหน่าย

27 March 2555   

               
สหภาพยุโรปได้มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรของสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้าก่อนส่งไปจำหน่ายในสหภาพยุโรป ให้มีความชัดเจนในการแยกประเภทมากขึ้นโดยแต่เดิมเป็นตัวเลข 4 หลัก ปัจจุบันใช้เป็นด้วยเลข 6 หลัก หรือ 8 หลัก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มีผลทำให้ต้องปรับปรุงบัญชีรายชื่อของสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบัน และเพื่อทดแทนบัญชีรายชื่อเดิมที่ไม่ได้มีการปรับปรุงมาตั้งแต่ปี 2550 และยังเป็นการยกเลิกภาคผนวก 1 ของกฎระเบียบเดิม Decision 2007/275/EC ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวได้ประกาศลงใน EU official journal เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

              ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:021:0001:0029:EN:PDF

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป (27/03/55)
 

 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?