TH EN
A A A

กำหนดชนิดหรือประเภทของผักและผลไม้ที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก พ.ศ. 2550

18 May 2550   
            
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการส่งออกและลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ จึงสมควรปรับปรุงชนิดหรือประเภทของผักและผลไม้ที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกและประเทศที่ส่งออกตามที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทของผักและผลไม้ที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออก พ.ศ. 2550 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรการของประเทศผู้นำเข้าในปัจจุบัน
 
เอกสารเพิ่มเติม  http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_18.pdf

Is this article useful?